HUKOM NG PATAY

Ang Hukuman ng Patay, ang orihinal na serye ni Shiasan Collectibles, ay nagsasabi ng kuwento ng giyera sa pagitan ng Langit at Impiyerno.

14 produkto

14 produkto